شرکت فنی مهندسی فلات شرق پارثاوا (FSP Co)

ارائه دهنده خدمات نوین فنی مهندسی – ساخت تولید– بازرگانی – مهندسی معکوس – بازرسی هوایی و تحلیل پروژه – انبوه سازی و تولید طراحی و محاسبات دقیق مهندسی