برچسب: نقاط پروازی، بازرسی هوایی، پهپاد ، کوریدور هوایی ،

آشنایی با مناطق پروازی

هر خلبان باید قبل از پرواز در مورد شرایط منطقه پرواز و موقیعتی که در آن قرار دارد و همچنین وضعیت جوی اطلاع کامل داشته باشد. خلبان های پهپاد نیز به ماننده خلبان های هواپیما باید اطلاعات کافی قبل از پرواز بدست آورند.

show