بازرسی هوایی صنایع نفت و گاز

بازرسی هوایی صنایع نفت و گاز

بازرسی و بررسی صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

 FSP شرکت  فنی مهندسی پیشرودر ایران است که با استفاده از پهپاد برای بازرسی هوایی پیشگام در طراحی و ساخت پهپاد های اختصاصی بارسی صنعتی بوده تا مطابق با نیاز و استاندارد های صنعت بازرسی های هوایی انجام شود.

خدمات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

FLARE STACKS

COOLING TOWER & CHIMNEY

 THERMAL & STRUCTURAL

GEOSPATIAL

UNDERDECK

show