خدمات

در زمان های قدیم، قدرت و مزيت رقابتي يك سازمان يا يك جامعه انساني بیشتر دسترسي به منابع مادي محسوب مي شد و سازمان پيشتاز، سازماني بود كه به مواد خام و ذخاير زيرزميني، مواد اوليه، نيروي انساني ارزان، زمين و نظاير اينها به عنوان عوامل توليد در اقتصاد كلاسيك دسترسي بيشتر داشت.

اما در عرصه رقابت كنوني اصلي ترين مزيت رقابتي براي سازمان ها توان آنها در مديريت دانش محسوب مي شود. عمده ترين سرمايه سازمانهاي عصر حاضر دانشي است كه به آن دسترسي دارند. سازمانهاي پيشتاز و پيشرو كه رهبري بازارهاي جهاني را در دست دارند آنهايي هستند كه قادرند بيشترين، معتبرترين و بروزترين دانش بشري را در حوزه كسب و كارشان در اختيار گيرند و از آن استفاده بهينه نمايند. این شرکت به پشتوانه دانش فنی متخصصان جوان و خلاق خود و همچنین ارتباط موثر و مفید با منابع تراز اول تولیدکنندگان و مشاوران معتبر داخلی و خارجی امکان ارائه خدمات به شرح ذیل را دارا می باشد:

خدمات طراحی صنعتی
خدمات بازرگانی
خدمات فنی و مهندسی
خدمات تحقیق و توسعه
خدمات بازرسی هوایی